Finančná gramotnosť je aspekt, ktorý má veľmi významný podiel na úspešnosti podnikania. Aj keď ide v prvom rade o osobnú záležitosť, keďže ide o schopnosť používať svoje poznatky na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

Táto nadobudnutá schopnosť môže významným spôsobom pomôcť aj pri efektívnom riadení organizácie s cieľom zabezpečiť jej bezproblémový chod aj po finančnej stránke.
čtení se zavázanýma očima
Otázkou však zostáva aká by mala byť jej úroveň, či už na osobnej rovine, ale aj pri profesionálnom ponímaní z hľadiska úspešného vedenia organizácie.
Je zaujímavé, že dodnes neexistujú pevne stanovené objektívne činitele, podľa ktorých možno určiť konkrétnu úroveň finančnej gramotnosti. Dá sa tým pádom povedať, že ide, svojím spôsobom, o istý subjektívny pohľad. Napriek tomu sú tu však princípy, ktoré nám môžu pomôcť v poznávaní istej úrovne tohto aspektu.
 ničení knih
Finančná gramotnosť a jej úroveňsa môže hodnotiť podľa toho ako konkrétny človek dokáže:
 

 • Vyhľadať konkrétne informácie z finančnej oblasti, ktoré mu môžu pomôcť správne sa rozhodnúť.
 • Vyhľadané informácie správne vyhodnotiť s ohľadom na svoje ciele a potreby.
 • Použiť svoje finančné prostriedky na dosiahnutie svojich finančných plánov, cieľov a stratégií.
 • Určiť si svoje základné pravidlá, podľa ktorých riadi svoje financie.
 • Spoznať riziko, ktoré každé rozhodnutie v tejto oblasti prináša.
 • Rozvíjať schopnosť nadobúdania a postupného získavania vlastného príjmu.
 • Naučiť sa hromadiť finančné prostriedky prostredníctvom sporenia.
 • Efektívne využívať služby dostupné na finančnom trhu.
 • Plniť si včas a v predstihu svoje finančné záväzky.
 • Na základe získaných informácií zveľaďovať a chrániť svoj osobný majetok.
 • Naučiť sa a rozumieť základným pojmom vo svete finančníctva.
 • Správne komunikovať s finančnými inštitúciami.