Kariéra alebo rodinný život?

Úvaha o kariére alebo rodinnom živote je úvahou, ktorá sa svojím spôsobom týka každého človeka na akejkoľvek pracovnej pozícii. Medzi týmito dvom postojmi existuje totiž vždy dilema, čomu venovať viac času a energie. Je zrejmé, že obidve skutočnosti musia byť vo vzájomnom súlade, keďže nielen pracovný, ale aj osobný život vplýva na celkovú výkonnosť človeka, ktorá vyplýva z vnútornej vyrovnanosti a pohody. Je preto potrebné objektívne sa pozrieť na obidve skutočnosti, na ich výhody a nevýhody, ktoré prinášajú.
pracujte tvrději
Kariéraa jej rast je prirodzeným spôsobom napredovania v pracovnom živote. Každý človek by mal mať zdravé osobné a pracovné ambície, ktorými zdokonaľuje sám seba, ale zároveň významným spôsobom prispieva aj k rastu organizácie, v ktorej pracuje. Preto prirodzené a zdravé kariérne napredovanie nie je nikdy negatívnym javom. Nesprávny postoj ku kariérnemu rastu máme vtedy, keď je to na úkor našich spolupracovníkov, keď tomuto cieľu obetujeme neprimerane veľa času na úkor svojho osobného oddychu, ale častokrát aj na úkor osobných potrieb rodiny.
postup po schodech
Je totiž zrejmé, že prirodzený kariérny postup nám pomáha zlepšovať aj celkovú finančnú situáciu rodiny, čo je určite veľmi pozitívny faktor. Okrem peňazí však rodina potrebuje aj prítomnosť svojho člena a tam môže byť v súvislosti s kariérou určitý rozpor. Je preto potrebné nájsť určitý súlad medzi kariérou, finančným zabezpečením rodiny, ale aj primeraným časom, ktorý venujeme rodinnému spoločenstvu.
spokojená rodina
Rodinný život, čo sa týka vplyvu na kariéru, má nezanedbateľný vplyv na jej rast. Je jasné, že človek, ktorý sa cíti spokojný aj po osobnej stránke, má v práci vyššiu výkonnosť, ale hlavne motiváciu, ktorá mu pomáha napredovať. Niekedy však aj rodina nemusí mať vždy pozitívny vplyv, pokiaľ je to na úkor práce, ktorá sa od zamestnanca vyžaduje. Preto je potrebná aj v tejto oblasti primeraná rovnováha v duchu, že v zamestnaní sa treba venovať konkrétnej práci a do rodinných záležitostí zas netlačiť veci pracovné.