Seminárna práca a jej výklad má byť jasný, zrozumiteľný či prehľadný. To pokladáme už za samozrejmé. V tomto odbornom zadaní však nesmie jednoznačne chýbať prostriedky tak zvaného vertikálneho členenie. Čo je tým myslené? Jedná sa o nutný poznámkový aparát, vysvetlivky, citácie a odkazy na odbornú literatúru. Odkazy na literatúru a bibliografické citácie sú dané celoštátne platnú normou. Poznámky sa umiestňujú buď na tú istú stránku ako text, na ktorý sa vzťahujú, tak zvané poznámky pod čiarou alebo súhrnne za celý text či na koniec jednotlivých kapitol to znamená koncové poznámky.

Metodika a všeobecné pravidlá

Text aký ma seminárna práca a každé poznámky by mal vždy začínať veľkým písmom. Poznámka by nemala byť príliš dlhá. Dlhšie text je vhodnejšie zaradiť ako samostatnú prílohu na záver alebo priamo do textu a odlíšiť ho graficky. Poznámky väčšinou obsahujú komentár autora k nejakému miestu základného textu. V českom prostredí sa väčšina redakcií aj nakladateľstvo pred rokom 1989 riadila normou STN 01 0197, táto bola neskôr nahradená STN ISO 690 a STN 690-2 (01 0197). Tieto normy majú svoju metodiku a pochopiteľne všeobecné pravidlá.